Hushållsekonomi ny version / Household economics new version

Nu finns det en ny, uppdaterad, version av hushållsekonomin att hämta hem, givetvis är den gratis. Det som tillkommit i version 6, jämfört med version 5, är mer jämförande statistik på "Total"-fliken samt att en ny flik "Lån" har tillkommit. I "Lån"-fliken kan du föra in dina lån och se hur mycket ränta och amortering som du har. Mycket nöje!

Funkar fint att dela i Dropboxen mellan dig och din partner. Ni kan uppdatera i mobilen också om ni vill, om ni har Excel-appen dvs.

Downloads länk


Now there is a new, updated, version of Household economics to download, free of charge as always. The new things in version 6, compared to version 5, is more comparative statistics in the "Total" sheet and a new sheet called "Mortages&Loans" has been added. In the "Mortages&Loans"-sheet you can include your loans and see how much interest and amortisation you've got. Enjoy!

Works fine to share in DropBox between you and your partner. You can update in the mobile as-well if you like, if you have the Excel-app. 

Downloads link

Ny uppdatering på gång / New features ongoing

Jag arbetar för närvarande på nästa version av budgeten och har bland annat fokuserat mer på jämförande statistik. Om du har några tips på någonting som du saknar kan du höra av dig i kommentarsfältet så kan jag försöka arbeta in det.

I'm currently working on the next version of the budget and have, amongst other things, focused more on comparative statistics. If you have any suggestions of features that you're missing contact me by writing a comment and I'll try to work that in to the next version.

Intervjuad i lokaltidningen / Interviewed in local newspaper

Hej!

Jag hade förmånen att bli intervjuad i lokaltidningen i Malmö. Här kan ni läsa artikeln. 

http://lokaltidningen.se/fa-koll-pa-slantarna-/20140226/artikler/140229941/2358

Hi!

I had the privilege of being interviewed in the local newspaper i Malmö . Here you can read the article (in Swedish only). 

http://lokaltidningen.se/fa-koll-pa-slantarna-/20140226/artikler/140229941/2358

Intervjuad i Sveriges Radio P1 / Interview in Swedish Radio P1

Hej! Jag hade förmånen att vara med i Plånboken i Sveriges Radio P1. Om du har lust att lyssna till inslaget ligger det här: 

Hushållsbudget eller inte?

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2778&artikel=5782842

Hi! I had the privilege of being interview by Swedish Radio in the program "Plånboken". If you want to listen to it (in Swedish) you can listen to i here:

Household budget or not?

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2778&artikel=5782842 

Hushållsekonomi / Household Economics

Hushållsekonomi – Excelarket där du enkelt kan ha enskild eller delad ekonomi

Med hjälp av detta Excelark kan du ta kontrollen över din ekonomi! 

Du definierar själv upp vilka kategorier du vill ha i din ekonomi och kan på ett enkelt sett få en snabb överblick men även en detaljerad bild av hur din ekonomi ser ut i dag och hur den, enligt planen, kommer att se ut nästa månad. Budgeten innehåller ett år från januari till december.

Ladda ner arket, kolla på videon och sen är du igång!

Sammanfattning:
•    Arket är gratis
•    Du har full kontroll på din data, ingen data samlas in eller sprids
•    Dela din ekonomi med din partner, om du vill kan du aktivera lönekvoten som gör att ni beroende på inkomst betalar olika mycket för gemensamma utgifter, tjänar du mer så betalar du mer
•    Du väljer själv hur du vill strukturera din ekonomi
•    Följ ditt sparande
•    Håll koll på din energiförbrukning
•    Se när det är bra att ha en buffert
•    Inga makron!

Lycka till! Hoppas att du finner det användbart!

Vänliga hälsningar
Johan Edfeldt

Household Economics – The Excel sheet where you easily can have a private or shared economy

With this Excel sheet you can take control of your finances!

You are defining what categories you would like to have in your budget and it gives you an easy and fast overview but also a more detailed picture of how your finances are looking today and how it will look, according to the plan, next month. The budget includes a full year from January to December. 

Download the sheet, watch the video and you’re off!

Summary:
•    The spread sheet is free
•    You have full control over your data, no data is collected or shared
•    Split your finances with your partner, if you would like you could activate the salary quota that makes it possible for you and your partner to share common expenditures depending on your earnings, make more and you contribute more
•    You choose how you want to structure your finances
•    Track your savings accounts
•    Keep track of your energy consumption
•    Know when it’s good to have a buffer in your finance
•    No macros!       

Enjoy! Hope you find it useful!

Best Regards,
Johan Edfeldt        


Ladda ner excelarket här.

Excelark på svenska.

Excelark på svenska.

Mer information:

Flik för flik (finns även skrivet i Excelarket själv)
•    Introduktion                
Fliken ger en överblick av dokumentet och fungerar även som hjälpdokument                
•    Start                
Här definierar du alla ingående variabler utöver de enskilda kostnadselementen
o    År
Väljer året som ekonomin ska behandla
o    Person 1 & 2
Namnen på de två personer som arket rör, notera att detta även går att använda för en person, lämna då den andra tom.
o    Lönekvot            
Välj att aktivera eller deaktivera lönekvoten som delar gemensamma kategorikostnader mellan dig och din partner. Se nedan för exempel.
•    Fördelning av gemensamma kostnader
Exempel
Säg att Person 1 tjänar 17000 kronor i månaden och Person 2 tjänar 15000 kronor. De har beslutat sig för att dela upp gemensamma kostnader Mat, Hyra och Energi. 
Det betyder att Person 1 betalar 53% av de gemensamma inköpen, enligt (17000)/(17000+15000)≈53%
Person 2 betalar resten upp till 100%, dvs. 47% (100%-53%=47%)
o    Lön
Här skriver du in den inkomst som du och din partner får efter skatt, dessa är basen för lönekvoten.
o    Gemensamma fasta utgifter
Saker som hyra, ränta etc. är någonting som du varje månad vet kommer belasta budgeten och de kan du skriva in här. Du kan också använda dessa kategorier som sparande genom att välja ja i sparande kolumnen. Då läggs dessa pengarna in i ett separat ark kallat Sparande.
o    Kategorier    
Du kan döpa dina kategorier precis vad du vill för att skapa den struktur som du vill ha. Det ligger några exempel just nu som du kan välja att använda eller ersätta med egna. De gemensamma kategorierna är de som påverkas av lönekvoten. De enskilda tar inte lönekvoten i beaktande.
•    Total    
Dina totala intäkter och kostnader under året fördelade per kategorier samt en del statistik över vart dina kostnader ligger.

•    Finans&Pension
Alla dina konton och din pension på en plats. För in dina sparkonton, värdedepåer, pensionskonton etc. för en fulllständig översikt.

•    Budget
Beräknar ett genomsnitt på alla gemensamma kostnader och därefter kan du själv inkludera valfria kostnadselement för att få en uppfattning om hur mycket pengar du har att röra dig med i månaden efter alla standardutlägg är gjorda.

•    Fördelning
Ett bra komplement till Budgetfliken är Fördelningsfliken där du kan skriva in när större utgifter kommer så som studielånsbetalningar eller liknande för att veta när det är bra att ha en buffert.

•    Sparande
I Start-fliken kan du välja att göra sparande kategorier där det automatiskt förs in ett visst belopp varje månad. Det gör du genom att välja "Ja" på sparande  på rad 56. Sedan skriver du in de utlägg du har från sparandet i Sparande-fliken. Fliken visar kassaflödet, dvs. vad du har i pengar på kontot i slutet av exempelvis Maj.

•    Person 1 & 2 ekonomi
Alla kostnader som du vill inkludera i din budget läggs in här med tillhörande kategori. Om du vill lägga till nya kategorier gör du det under start-fliken.

•    Förbrukning
Genom att skriva ner mängd energi du förbrukar vid ett givet tillfället kan du få en uppfattning om vad som är en rimlig förbrukning i månaden.

•    Jan-Dec
I slutet av varje månad har kan du och din partner se vad ni ni har betalat och få information om hur mycket pengar som ska föras över. En månad har du betalat mer och ska således få pengar från din partner, nästa månad kanske din partner har betalat mer och du skall du betala din partner. Allting samlas här på ett enkelt och tydligt sätt

Download the Excel sheet here.

Excell sheet in English.

Excell sheet in English.

More information:

Sheet by sheet (also included in the spread sheet itself)        
                
•    Introduction
Gives you an overview and also acts as a help document

•    Start
Define input variables and common expenditures
o    Year
Choose the year in focus for this spread sheet
o    Person 1 & 2
Name of the 2 persons the sheet effects like you and your partner, if you want to use it yourself just disregard the second input and delete the salary for Person 2.
o    Salary quota
Choose to activate or deactivate the salary quota that splits common expenditures between you, and your partner, see below for an example. 
•    Split of common expenditures between you and your partner
Example
Let's say that Person 1 make 3000 USD a month and Person 2 make 2500 USD after tax. They have decided to split their common costs like rent, food and energy.
That means that Person 1 pays 54.5% of the common expenditures, as such: (3000)/(3000+2500)≈54.5%.
Person 2 pays the rest up to 100%, that is to say 45.5% (100%-54.5%=45.5%).
This means that both pays an equal share based on their income, if you earn more - you pay more, if you earn less - you pay less.
o    Salary
Input your salary that you, and your partner, receives after tax each month.
o    Common fixed expenditures
Rent, interest etc. is something that you know will effect your economy each month. You can also use these categories for savings, just choose yes in the savings column then these items will enter a separate sheet called savings. You also choose who does the actual payment, this is then shown in the monthly split, the black sheets.
o    Categories
You can name your categories just like you want to create the structure you would like. There are some examples in there now that you can choose to use or replace with your own. The common categories are the once effected by the salary quota. The personal once do not take the salary quota into account.

•    Total
Your total incomes and costs during the year split over your categories and a statistical part over where your costs are placed.

•    Finance&Pension
All of your accounts and pension in one place. Enter your savings accounts, investment accounts, pension accounts etc. for a full overview.

•    Budget
Calculates an average based on all your common costs and thereafter you can choose which categories to include to give you an idea of how much money you have left to spend after all the standard expenditures are made.

•    Split
This is a good complement to the Budget sheet where you can input larger expenditures like student loan payments or similar to remember when it is good to have a buffer in your economy.

•    Savings
In the Start sheet you can choose to make savings categories that automatic input a certain amount every month, by choosing "Yes" in the savings sheet on row 56. Then you input the expenditures you have had from the Savings sheet. The sheet shows cash flow, which is to say what you have on the account at the end of a month.

•    Person 1 & 2 economy
All costs that you would like to include in your budget are inputted here with a associated category. If you would like to add new categories do so in the Start sheet.

•    Energy consumption
Input the amount of energy you use at a given moment in time and keep track of your energy consumption.

•    Jan-Dec
At the end of each month you and your partner have paid different items and to make a correct end of month statement you can find how much you should transfer to your partner or how much your partner should transfer to you. All cost items are easily overviewed here each month.    

Copyright © 2010-2018, Johan Edfeldt. All rights reserved.